Placera innehållet för class "scroll" här
HEM
FÖRENINGEN
KAFÉ
KONSTHALL
GALLERI
BUTIK
Kontoret är öppet mån-fre 10-17. Kafé öppet måndag-söndag 12-16. Konsthall öppen tisdag-söndag 12-16. Tel. 08-7511188
 
Stadgar
 
 
Husby Konst & Hantverksförening är en ideell förening med inriktning på konst, hantverk och kultur. Som medlem i föreningen stödjer du den verksamhet som vi bedriver. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.
Stadgar 2022

Husby Konst & Hantverksförening
Org. nr. 802403-0762

Stadgarna är antagna av Extra årsmöte första gången den 28 november 2010.
Stadgarna är antagna av ordinarie årsmöte andra gången den 17 april 2011.
Ändring av § 7 och 8 antagen av ordinarie årsmöte första gången den 22 april 2012.
Ändring av § 7 och 8 antagen av ordinarie årsmöte andra gången den 25 november 2012.
Ändring av stadgarna antagen på extra årsmöte första gången den 16 januari 2022.
Ändring av stadgarna antagen på ordinarie årsmöte andra gången 24 april 2022

INLEDNING

1 § Föreningens namn är Husby Konst & Hantverksförening.

2 § Föreningens hemort är Stockholm.

3 § Föreningens syfte är att, i första hand inom stadsdelen Rinkeby-Kista, främja och möjliggöra konstnärlig verksamhet, stödja och uppmuntra det lokala konst- och kulturlivet i alla dess former. Föreningen ska också verka för att möten sker och kontakter knyts med andra konstnärer för att bredda kontaktnätet och för att föreningen ska synas även utanför stadsdelen.

Föreningen ska arbeta aktivt över kultur- och nationsgränser och medverka till att skapa en mångfald i konstutövandet och samtidigt aktivt stödja integration och social gemenskap i vår stadsdel.

Föreningen vill även med sin verksamhet ge stöd till barn och unga och utsatta grupper för att ge förutsättningar för dem att uttrycka sig konstnärligt och bidra till deras möjlighet till en meningsfull och kreativ utveckling i livet.

Föreningen skall utföra sin verksamhet på ett demokratiskt och solidariskt sätt.

Föreningens verksamhet bygger på aktiva medlemmar som genom stort engagemang tillsammans med anställda planerar och genomför föreningens aktiviteter. Detta sker bl.a. i föreningens konsthall, övriga utställningslokaler, verkstäder och ateljéer och i en daglig träffpunkt genom kaféverksamhet. De av våra lokaler som är lämpliga, skall när de står tomma också kunna hyras av medlemmar och allmänhet. För att skapa stabilitet och kanalisera kraften i verksamheten finns en fast kärna av anställda samt styrelsen till stöd.

4 § Beslutande organ

Föreningens högsta beslutande organ är ordinarie- och halvårsmöte samt eventuella extra årsmöten.

Styrelsen har att mellan årsmötena leda arbetet i enlighet med dessa stadgar och årsmötenas beslut.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår dvs. tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

MEDLEMSKAP

6 § Medlem blir den som betalar medlemsavgift. Medlem skall också registreras på första styrelsemötet och föras in i styrelseprotokollet.

Som medlem i föreningen förväntas du intressera dig för och stödja den verksamhet som bedrivs inom föreningen. För att ta del av medlemsförmånerna förväntas du bidra med ditt kunnande och engagemang på olika sätt samt verka för en god anda med vilja till gemenskap och ideellt arbete.

7 § Medlemsavgift

Medlemsavgiften för gällande år beslutas på halvårsmötet i november året innan.

För att rösträtt och övriga medlemsrättigheter ska gälla skall medlemsavgift för gällande år vara inbetald.

8 § Avslutat medlemskap

Medlem som inte har betalat medlemsavgift anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör om medlemsavgiften inte är betald sex (6) veckor innan årsmötet.

Medlem kan uteslutas ur föreningen då medlemmen motarbetat föreningens verksamhetsidé eller på annat sätt skadat föreningen eller dess intressen. Beslut om uteslutning fattas av årsmötet efter inlämnad motion eller styrelsens förslag.

ÅRSMÖTE

9 § Tid

Ordinarie årsmöte hålls senast under april månad. Mötet hålls på den tid och plats som styrelsen beslutar.

10 § Kallelse

Kallelse skall av styrelsen senast fem (5) veckor före mötet tillställas medlemmarna.

Alla frågor som ska beslutas anges speciellt i dagordningen. Alla beslutsunderlag skall skickas ut till medlemmarna två (2) veckor före mötet.

Vidare skall kallelse jämte förslag till dagordning och dess bilagor två (2) veckor före mötet också anslås i föreningslokal.

11 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge motioner som ska behandlas av årsmötet.

Motioner från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet. Styrelsen skall alltid ta upp och till dagordningen bifoga dessa motioner då beslutsunderlagen skickas ut.

12 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Alla betalande medlemmar har rösträtt och förslagsrätt på föreningens årsmöte, under förutsättning att man har betalt medlemsavgiften senast sex (6) veckor innan årsmötet.

13 § Beslutsförhet

Årsmötet är beslutmässigt då 10% av medlemmarna är närvarande.

14 § Beslut

Beslut fattas med muntligt bifall (acklamation), eller om så begärs med rösträkning (votering). Om röstberättigad medlem så begär det skall dock röstning ske slutet. Varje närvarande medlem har en röst.

Beslut om ändring av stadgarna ska ske med minst 2/3 majoritet.

Där enskild medlem vill reservera sig mot beslut skall denne motivera reservationen muntligt samt för att den ska skivas in i protokollet under eller i anslutning av mötet överlämnas skriftligt. Dock senast innan protokollet justeras.

15 § Valbarhet

Valbar till styrelse och valberedning är alla medlemmar. Tjänsteperson inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

16 § Ordinarie årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av två (2) protokolljusterare och rösträknare

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5. Fastställande av dagordning

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Fastställande av arvoden för kommande styrelse

10. Styrelsens förslag och inkomna motioner

11 Val av:

a) ordförande

b) fyra (4) övriga ledamöter i styrelsen

c) tre (3) suppleanter till styrelsen

d) två (2) revisorer

e) en (1) revisorssuppleant

f) tre (3) ledamöter i valberedningen

g) en (1) suppleant i valberedningen

12. Avslutande av mötet

HALVÅRSMÖTE

17§ Halvårsmöte i november

I november varje år genomförs ett halvårsmöte. Kallelse ska av styrelsen senast fem (5) veckor före mötet tillställas medlemmarna. Alla frågor som ska beslutas anges i dagordning. Alla beslutsunderlag ska skickas ut till medlemmarna två (2) veckor före mötet. Där ska beslutad verksamhetsplan för kommande år, budget, medlemsavgift nästkommande verksamhetsår och tidpunkt för ordinarie årsmöte senast april månad nästkommande verksamhetsår finnas med.

18 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall framställas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom tio (10) dagar utlysa extra årsmöte att hållas inom tjugofyra (24) dagar från erhållen begäran. Kallelse med förslag till dagordning hanteras på samma sätt som för ordinarie årsmöte.

Om styrelsen inte hörsammar begäran om extra årsmöte har revisorn eller 10 % av medlemmarna rätt att kalla till extra årsmöte.

19 § Valberedningens uppdrag

Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet till styrelsen lämna skriftligt förslag till ledamöter för kommande mandatperiod.

Valberedningens skriftliga förslag skall gå ut med dagordningen där ledamöterna presenteras.

Ordförande väljs av årsmötet för ett (1) år i taget och övriga ordinarie ledamöter väljs för en tid av två (2) år. suppleanter väljs på ett (1) år.

Ledamöter väljs så att två (2) stycken byts ut och två (2) stycken blir kvar varje år. Avgår någon i förtid så gör man ett fyllnadsval på posten.

Revisorerna som föreslås behöver ej vara medlemmar i föreningen men en av dem bör vara auktoriserade.

20 § Revision

Revisorerna ska fortlöpande under verksamhetsåret ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse se¬nast tre (3) veckor före årsmötet.

STYRELSEN

21 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 4 övriga ledamöter och tre suppleanter. Vid förhinder för ledamot inträder suppleanten i den ordning de är valda av årsmötet. Avgår ordinarie ledamot före mandattidens utgång inträder suppleanten i dennes ställe i den ordning de är valda av årsmötet.

Har ordföranden förhinder skall en ledamot träda in i ordförandens ställe.

Föreningens verksamhetsansvarige tjänsteperson lämnar information om verksamheten på. Den verksamhetsansvarige är alltid adjungerad på mötena.

Styrelsen får också utse andra person/er till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

Föreningens löpande ekonomi rapporteras av föreningens redovisningsansvarige eller kassör.

22 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsen skall ansvara och arbeta efter föreningens stadgar.

Det åligger styrelsen särskilt att:

• Tillse att för föreningens gällande lagar och bindande regler iakttas

• Verkställa av årsmötet fattade beslut

• Leda och fördela arbetet inom föreningen

• Ta fram förslag till verksamhetsplan och budget

• Kalla till beslutade årsmöten.

• Ansvara för och förvalta föreningens medel

• Vara arbetsgivare för föreningens anställda

§ 23 Firmateckning

Ordförande och kassören var för sig har rätt att teckna föreningens firma samt ekonomiska handlingar till banker m.m. Rätten beslutas i konstituerande styrelsemöte efter ordinarie årsmöte. Vid förfall för någon av dessa har styrelsen rätt att förordna om annan firmatecknare.

24 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen arbetar utifrån beslutad styrelseordning. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Kallelse med specificerad dagordning skall tillställas ledamöterna en (1) vecka före mötet.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ordinarie ledamöter kallats och då minst tre (3) ledamöter är närvarande. Beslut sker med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom mail- eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall alltid tas upp och redovisas vid det närmast därefter följande sammanträde.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Protokollet skall tillställas ledamöterna senast sju (7) dagar efter mötet.

25 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen har alltid det övergripande ansvaret för beslutsrätten men får överlåta viss beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ären¬den till arbetsgrupper eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Överlåtelse av beslutsrätten till föreningens tjänstperson ska speciellt regleras och anges i bilaga.

ÖVRIGT

26 § Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om frågor uppkommer som inte är förutsedda i stadgarna, skall frågan hänskjuts till nästkommande årsmöte.

27 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två (2) årsmöten med minst en (1) månads mellanrum där det ena årsmötet är det ordinarie. Beslut kan bara ske då minst 2/3 av antalet avgivna röster bifaller förslaget. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse. Förslag från medlem skall avlämnas till styrelsen enligt § 11.

28 § Upplösning av föreningen

För att kunna upplösa föreningen krävs samma rutiner som för 27§ stadgeändring.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

29 § Tvister

Tvister skall i möjligaste mån lösas inom föreningen på ordinarie årsmöte, halvårsmötet eller Extra årsmötet.


 
© HUSBY KONST & HANTVERKSFÖRENING 2005-2024
ss