Placera innehållet för class "scroll" här
HEM
FÖRENINGEN
KAFÉ
KONSTHALL
GALLERI
BUTIK
Kontoret är öppet mån-fre 10-17. Kafé öppet måndag-söndag 12-16. Konsthall öppen tisdag-söndag 12-16. Tel. 08-7511188
 
Stadgar
 
 
Husby Konst & Hantverksförening är en ideell förening med inriktning på konst, hantverk och kultur. Som medlem i föreningen stödjer du den verksamhet som vi bedriver. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

Stadgar för Husby Konst & Hantverksförening
Organisationsnummer 802403-0762

Stadgarna är antagna av Extra årsmöte första gången den 28 november 2010.
Stadgarna är antagna av ordinarie årsmöte andra gången den 17 april 2011
Ändring av 7 § och 8 § antagen av ordinarie årsmöte första gången den 22 april 2012.
Ändring av 7 § och 8 § antagen av ordinarie årsmöte andra gången den 25 november 2012.

INLEDNING
1 § Föreningens namn är Husby Konst & Hantverksförening.

2 § Föreningens hemort är Stockholm.
Föreningens syfte är att, i första hand inom stadsdelen Kista, främja och möjliggöra konstnärlig verksamhet, stödja och uppmuntra det lokala konst- och kulturlivet i alla dess former.


Föreningen ska också verka för att möten sker och kontakter knyts med etablerade konstnärer för att bredda kontaktnätet och för att föreningen ska synas även utanför stadsdelen.


Föreningen ska arbeta aktivt över kultur- och nationsgränser och medverka till att skapa en mångfald i konstutövandet och samtidigt aktivt stödja integration och social gemenskap i vår stadsdel.


Föreningen vill med sin verksamhet ge stöd till barn, ungdom och utsatta grupper och ge förutsättningar för dem att uttrycka sig i konst och hantverk och bidra till deras möjlighet till en meningsfull och kreativ utveckling i livet.
Föreningen skall utföra sin verksamhet på ett demokratiskt och solidariskt sätt.
Föreningens verksamhet bygger på aktiva medlemmar som genom stort engagemang tillsammans med anställda planerar och genomför föreningens aktiviteter. Detta sker bl.a. i föreningens konsthall, övriga utställningslokaler, verkstäder och ateljéer och i en daglig träffpunkt genom kaféverksam-het. De av våra lokaler som är lämpliga, skall när de står tomma också kunna hyras av medlemmar och allmänhet. För att skapa stabilitet och kanalisera kraften i verksamheten finns en fast kärna av anställda till stöd.

4 § Beslutande organ
Föreningens högsta beslutande organ är ordinarie- och halvårsmöte samt extra årsmöte.

Styrelsen har att mellan årsmötena leda arbetet i enlighet med dessa stadgar och årsmötets beslut.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalender år dvs. tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

MEDLEMSKAP
6 § Medlem blir den som betalar medlemsavgift.
Medlem skall också registreras på första styrelsemötet och föras in i styrelseprotokollet.

Som medlem i föreningen förväntas du intressera dig för och stödja den verksamhet som bedrivs inom föreningen. För att ta del av medlemsförmånerna förväntas du bidra med ditt kunnande och engagemang på olika sätt samt verka för en god anda med vilja till gemenskap och ideellt arbete.

I medlemskapet ingår beredskap att medverka i det arbete som krävs för att driva föreningen utefter vars och ens förmåga.

7 § Medlemsavgift
Medlemsavgiften för gällande år beslutas på halv årsmötet i november året innan. För att rösträtt och övriga medlemsrättigheter ska gälla skall medlemsavgift för gällande år vara inbetald. Medlemskapet gäller dock fullt ut till den trettioförsta (31) januari från föregående år.
Anm. Detta för att man skall kunna förnya sitt medlemskap utan avbrott på det nya året.

Föreningen kommer att under november månad efter halv-årsmötet skicka ut påminnelse om medlemskap för det kommande året. De som önskar få bli medlem efter 1 oktober gällande år kan välja att betala medlemsavgift och bli fullvärdig medlem med rösträtt eller vänta med att medlemskapet ska börja gälla först nästkomman år.

8 § Avslutat medlemskap
Medlem som inte har betalat medlemsavgift får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall.

Medlem får endast uteslutas ur föreningen då medlemmen uppenbart motarbetat föreningens verksamhetsidé eller på annat sätt uppenbarligen skadat föreningen eller föreningens intressen. Beslut om sådant utträde fattas av årsmötet efter inlämnad motion eller proposition (styrelsens förslag).

ÅRSMÖTE
9 § Tid
Ordinarie årsmöte hålls senast under april månad och halvårsmöte/verksamhetsmöte hålls under november månad. Mötena hålls på den tid och plats styrelsen beslutar.

10 § Kallelse
Kallelse skall av styrelsen senast fem (5) veckor före mötet tillställas medlemmarna.
Alla frågor som ska beslutas anges speciellt i föredragningslistan. Alla beslutsunderlag skall på anmodan kunna skickas ut på mail eller brev till medlemmarna. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista och dess bilagor två (2) veckor före mötet också anslås i föreningslokal och på föreningens hemsida.

11 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge motioner/propositioner som ska behandlas av årsmötet. Motioner från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet. Styrelsen skall alltid ta upp och till dagordningen bifoga dessa motioner med kallelsen. Om motionerna anses för omfattande kan de endast anslås i föreningslokalen.

12 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Alla betalande medlemmar har rösträtt och förslagsrätt på föreningens årsmöten. Med ett undantag enligt nedan:
De som har blivit medlemmar senare än sex (6) veckor innan årsmötet har ingen rösträtt på mötet.

13 § Beslutförhet
Årsmötet är beslutmässigt då minst en tiondel av medlemmarna är närvarande.

14 § Beslut
Beslut fattas med muntligt bifall (acklamation), eller om så begärs med rösträkning (votering).
Om röstberättigad medlem så begär det skall dock val ske slutet.Varje närvarande medlem har en röst.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs enkel majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.
Beslut om ändring av stadgarna ska ske med minst 2/3 majoritet. Där enskild medlem vill reservera sig mot beslut skall denne motivera reservationen muntligt samt för att den ska skivas in i protokollet under, eller i anslutning av mötet, överlämnas skriftligt. Dock senast innan protokollet justeras.

15 § Valbarhet
Valbar till styrelse och valberedning är alla medlemmar. Verksamhetsansvarig tjänsteman inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen. Andra medarbetare kan väljas som ledamot om specifika skäl föreligger och inga andra lämpliga alternativ finns att tillgå. En av revisorerna behöver inte vara medlem utan kan vara extern revisor.
Anm. Den verksamhetsansvarig skulle bli sin egen arbetsgivare om han/hon satt i styrelsen.
Fastställande av röstlängd för mötet görs genom avprickning mot aktuellt medlemsregistret.

16 § Ordinarie årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av 2 protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av arvoden för kommande styrelse
10. Styrelsens förslag och inkomna motioner enligt nedan
A:
B:……… osv.
11 Val av:
a) ordförande
b) fyra övriga ledamöter i styrelsen
c) tre (3) suppleanter till styrelsend) två (2) revisorere) en (1) revisors suppleanter f) tre (3) ledamöter i valberedningeng) en (1) suppleant i valberedningen
12. Avslutande av mötet

17 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall framställas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom tio (10) dagar utlysa extra årsmöte att hållas inom tjugofyra (24) dagar från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista hanteras på samma sätt som för ordinarie årsmöte.
Om styrelsen inte hörsammar begäran om extra årsmöte har revisorn eller en tiondel 1/10 av medlemmarna rätt att kalla till extra årsmöte.

18 § Halvårsmöte i november
I november varje år genomförs ett halvårsmöte. Där skall beslutas verksamhetsplan för kommande år, budget, medlemsavgift nästkommande verksamhetsår och tidpunkt för ordinarie årsmöte senast April månad nästkommande verksamhetsår.

19 § Valberedningens uppdrag
Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet till styrelsen lämna skriftligt förslag till ledamöter för kommande mandatperiod.Valberedningens skriftliga förslag skall gå ut med kallelsen till årsmötet, där ska kandidaterna också kort presentera sig.
Styrelsen skall bestå av kvinnor och män. Ordförande väljs av årsmötet för ett (1) år i taget och övriga ordinarie ledamöter väljs för en tid av två (2) år. suppleanter väljs på ett år.
Ledamöter väljs så att 2 st. byts ut och 2 blir kvar varje år. Avgår någon i förtid så gör man ett fyllnadsval på posten.
Anm. Detta för att inte hela styrelsen skall bytas ut.
En av revisorerna som föreslås behöver ej vara medlem och kan vara auktoriserad revisor.

20 § Revision
Revisorerna ska fortlöpande under verksamhetsåret ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast den 15 januari. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN
21 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt 4 övriga ledamöter och tre suppleanter. Vid förhinder för ledamot inträder suppleanten i den ordning de är valda av årsmötet. Avgår ordinarie ledamot före mandattidens utgång inträder suppleanten i dennes ställe i den ordning de är valda av årsmötet.
Föreningens verksamhetsansvarige tjänsteman lämnar information om verksamheten på styrelsemöten då styrelsen begär det.

Den verksamhetsansvarige är alltid adjungerad på styrelsen.
Dennes uppgift är bl.a att kunna redovisa föreningens löpande ekonomi samt rapportera om verksamheten. Styrelsen får också utse andra person/er till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.
Föreningens löpande ekonomi rapporteras av föreningens redovisningsansvarige eller kassör. Rapporteringen skall vara i form av balans och resultaträkning.
Styrelsens aktivitetsansvarige kallar till möte respektive grupp.

22 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsen skall ansvara och arbeta efter föreningens stadgar.

Det åligger styrelsen särskilt att:
·Tillse att för föreningens gällande lagar och bindande regler iakttas
·Verkställa av årsmötet fattade beslut
·Leda och fördela arbetet inom föreningen
·Ta fram förslag till verksamhetsplan och budget till halv-årsmöte i slutet av november
·Kalla till beslutade årsmöten.
·Ansvara för och förvalta föreningens medel
·Vara arbetsgivare för föreningens anställda
Har ordföranden förhinder skall en ledamot träda in i ordförandens ställe.

§ 23 Firmateckning
Ordförande och kassör var för sig har rätt att teckna föreningens firma samt ekonomiska handlingar till banker mm Vid förfall för någon av dessa har styrelsen rätt att förordna om annan firmatecknare. Ordförande och kassören var för sig har rätt att teckna föreningen, rätten beslutas i konstituerande styrelse möte efter ordinarie årsmöte.

24 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen arbetar utifrån beslutad styrelseordning. Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Kallelse med specificerad dagordning skall tillställas ledamöterna en vecka före mötet.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ordinarie ledamöter kallats och då minst tre ledamöter är närvarande. Beslut sker med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom mail eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall alltid tas upp och redovisas vid det närmast därefter följande sammanträde.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Protokollet skall tillställas ledamöterna senast 7 dagar efter mötet.

25 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen har alltid det övergripande ansvaret för beslutsrätten men får överlåta viss beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till arbetsgrupper eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Överlåtelse av beslutsrätten till föreningens tjänstemän ska speciellt regleras och anges i bilaga.

ÖVRIGT
26 § Stadgetolkning m m
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om frågor uppkommer som inte är förutsedda i stadgarna, skall frågan hänskjuts till nästkommande årsmöte.

27 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två årsmöten med minst 1 månads mellanrum där det ena årsmötet är det ordinarie. Beslut kan bara ske då minst 2/3 av antalet avgivna röster bifaller förslaget. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse. Förslag från medlem skall avlämnas till styrelsen enligt § 11.

Förslag till tillägg: "§ 27 Upplösning av föreningenFör att kunna upplösa föreningen krävs samma rutiner som för § 26 stadgeändring. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

28 § Tvister
Tvister skall lösas inom föreningen. Tvister skall alltid lösas av årsmötet, halvårsmöte eller Extra årsmöte.


 
© HUSBY KONST & HANTVERKSFÖRENING 2005-2022
ss